Jdi na obsah Jdi na menu
 

Význam křtu

25. 6. 2006

ObrazekVýznam křtu -Řím 6:1-4, BJB Cheb 1

25.06.06 –Nick Lica


 

Je to radostný den, když Bůh přidává nové lidi do své církve  a do místního sboru.  Miluji křty, protože křty posilují a povzbuzují mojí víru a věřím, že většina z nás to dnes také tak prožívá. Pán Ježíš řekl: "Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují." Lukáš 15,7 

Byl jsem požádán abych krátce mluvil na téma význam křtu pro ty, kteří už bylo pokřtění-tedy pro znovuzrozené lidi. Základ, ze kterého vycházím, je učení apoštola Pavla z Římanům 6:3-5 Tento text nám odpoví jasně na tuto otázku.

Římanům  6:3-5 říká, že křest je určitý obraz toho, co se stalo v nitru člověka: "Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt?

4  Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání.”

Kdyby se vás někdo ptal: „Co je křest? Jak se dá definovat?“. Co by jste řekli? Přemýšlejte, co by jste odpověděli jednou větou. Význam křtu je skryt právě v tom, jak jej definujeme. Chci abychom společně podtrhly z Řím 6 tři základní pravdy. 

1.       Křest je pohřeb starého člověka.

Tak asi nejsme zvyklí se na křest dívat. Křest podle Pavla nám připomíná,  že jsme zemřeli hříchu. Řím  6:6 “Víme, že starý člověk v nás byl spolu s Kristem ukřižován”.  Pravda, křesťan po křtu zhřeší, ale  nemůže žít v hříchu a pro hřích. To je přece rozdíl, zaprášit si nohy,  nebo válet se ve špíně. Je rozdíl upadnout do hříchu a žít v něm. Proto křest není pouhý obřad, ale vyznání  definitivního rozchodu s dřívějším životem.”(SNC). To je to, co Pavel řeší v Římanům 6 – žít s Kristem anebo v hříchu.  Ve křtu jsme ztotožnění se smrtí  Krista. Co to znamená?  To znamená, že hřích byl zbaven moci a my už hříchu neotročíme –viz Řím 6:6. Třicetkrát se opakuje slovo “hřích a smrt” v této kapitole, takže právem našim  křtem  jsme pohřbení v smrt Kristovu. 

Kristova smrt má tedy věčný aspekt, to znamená že není minulou událostí, ale dosáhne do  přítomnosti, jako smrt, které je věřící účasten. My můžeme být sjednoceni jen s realitou, která je tu pro nás zde a nyní. Proto Nový zákon, tak jako kniha zjevení, vidí Krista jako “beránka zabitého od ustanovení světa.” - Zjevení 13:8. Křest nám  připomíná Kristovu zástupnou smrt za nás a také smrt našeho starého člověka. Křest není jen konec něčeho, ale označuje také začátek něčeho. 

2.       Křest je  vstupem na cestu nového života.

Řím 6:4 “- jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života.” „Křest je počátek úplně nového života, nové existence.” (SNC).

Život křesťana je cesta následovaní Krista a křest je vstupem na tuto cestu, která má název – nový život.

V podstatě je křest podivuhodné vizuální znázornění této duchovní pravdy.   Sám o sobě nás křest nespasí. V této vodě není žádná magická síla. Není to  posvěcená voda, není ani nijak rituálně ovlivněna, je pouze ohřátá.

Ponoření pod vodou symbolizuje  skutečnost, že jsme byli plně očištění od hlavy až k patě a bylo nám vše odpuštěno.

 Ponořením do vody se ztotožňujete s Ježíšem v jeho smrti a pohřbu. Vstáním z vody, se ztotožňujeme  s  Jeho vzkříšením. Nový začátek má v sobě povstání k novému životu. Bible říká:

Kdo se stane křesťanem, stává se úplně jiným člověkem. Už nikdy není takovým, jako byl předtím, začal docela nový život To je změna, kterou působí sám Bůh.“ 2 K 5,17, SNC Křest je potvrzení této změny. Je vnější znamení vnitřního znovuzrození, duchovní obnovy.

Křest není pouhý rituál, ale zlomový  bod života. Tak, jako když se změní výhybka a vlak změní cestu a tím i cíl, tak i my "“jsme byli vyvedení ze smrti do života,” 6:13. Jaké jsou znaky nového života? Podle Řím 6 jsou to tři: služba, poslušnost a posvěcení. Dnešní křest nám připomíná a přímo vybízí k tomu, že máme pokračovat na té cestě za Pánem a rostli v těchto oblastech. Cesta nového života je cesta duchovní proměny, kdy se máme stát více podobnými Kristu v charakteru, ve způsobu myšlení, cítění i jednání. Cíl započaté cesty za Kristem ve křtu je -  být proměňován k jeho obrazu ve stále větší slávě –to vše mocí Ducha Páně.” 2 Kor 3:18

Křest nám připomíná, že jsme zemřeli hříchu, nastoupili na cestu nového života a připomíná nám náš závazek vůči Bohu. 

3. Křest  je veřejný závazek poslušné službě Bohu.

Řím 6:16  Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte - buď otročíte hříchu, a to vede k smrti.” Ano, křest připomíná každému z nás, že jsme se zavázali k poslušné službě Bohu. Stali jsme se služebníky Božími (6:22), služebníky spravedlnosti (Řím 6:18). 

Křest je veřejné svědectví naší víry v Krista. Jedna věc je, být odevzdaný Bohu v soukromí svého domova a ve svém srdci a jiná věc je, stát před stovkou lidí a říci: Já nyní veřejně prohlašuji, že jsem následovníkem Ježíše Krista a to je ten prvořadý závazek mého života.”

 V ranný dobách křesťanství požadovala římská vláda od lidí největší závazek věrnosti Císaři (slíbit definitivní poddanství Císaři). Křest tenkrát byl jako když někdo vstane a řekne, "Ne! Můj největší závazek věrnosti patří Ježíši Kristu. On je můj zachránce,  on je Pán a Bůh mého života". V jisté době, byl křest podvratný čin; čin občanské neposlušnosti té dané  společnosti.

V mnoha zemích světa dnes lidé ještě čelí nebezpečí, když jsou pokřtěni a veřejně deklarují  svoji věrnost Bohu.

Křest není něco, co podstoupíte až tehdy, když dosáhnete jisté úrovně duchovní zralosti. Křest  je čin poslušnosti Kristova přikázání:

Naše porozumění a přesvědčení baptistické církve je, že Bible učí, že křest je výraz přijatého závazku, který člověk udělá,  když se pokřtí. Křest není prázdný rituál, o kterém si je vědom každý kolem tebe jen ty o tom nevíš, protože jsi nemluvně.  Křest je výrazem veřejného závazku víry a následování Krista. 

Z tohoto důvodu  je křest  vyhrazený někomu, kdo je dost zralý věkem na to, aby toto rozhodnutí udělal a tento závazek přijal. Jít za Kristem je osobní rozhodnutí každého jednotlivce. Křtem je toto rozhodnutí veřejně potvrzeno! Podobně jako svatební obřad potvrzuje tu změnu stavu, ten závazek, slib, věrnost a lásku mezi manželi, dovolím si říci, že podobně křest potvrzuje tyto hodnoty ve vztahu mezi námi a Kristem.

Křest nemá důležitost jen pro ten okamžik nebo den. Význam křtu se odráží na každý den našeho života. Připomíná nám, že jsme zemřeli hříchu a nemáme v něm setrvat, protože jsme byli osvobození. Křest je vstupem na cestu nového života, je to život s Bohem a pro Boha. A to poslední je, že křest nám připomíná závazek ke službě a věrnosti Bohu.

 

 

Náhledy fotografií ze složky Křest, v chebském sboru